ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಮರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಮರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಲೋಹದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-1

ಲೋಹದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಲೋಹದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-3

ಲೋಹದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಮರದ ಫಲಕ ಕತ್ತರಿಸುವುದು

ಮರದ ಫಲಕ ಕತ್ತರಿಸುವುದು

ಮರದ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟರಿಂಗ್

ಮರದ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟರಿಂಗ್

ರುಬ್ಬುವ

ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್

ಎಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

ಎಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ -1

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ -4

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ (2)

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ (1)

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸಂಗ್ರಹಣೆ-1

ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಸಂಗ್ರಹಣೆ-2

ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಮರದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಮರದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಭಾಗಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಭಾಗಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ